[ Pobierz całość w formacie PDF ]

fair play in sport and many others. Pro- achievements in sport, especially in box
fessor Kosiewicz is a distinguished and and aikido.
high-esteemed scholar on account of his
studies searching philosophic, religious M. Z.
NR 8 2008
STUDIA HUMANISTYCZNE
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE
JZEF LIPIEC
Zak adu Filozofii w Instytucie Nauk Spo-
ecznych. W latach 1980 1986 pracowa
jako profesor filozofii w Wy szej Szkole
Pedagogicznej w Rzeszowie, b d c jed-
nocze nie jej rektorem. W roku 1987 po-
wróci do Krakowa na swoj macierzyst
uczelni i od tamtego czasu jest profe-
sorem filozofii w Zak adzie Ontologii
Instytutu Filozofii UJ. W ramach swojej
szerokiej i wielokierunkowej dzia alno ci
akademickiej spe nia i pe ni nadal liczne
obowi zki, nie tylko jako wyk adowca fi-
lozofii. Jest m.in. przewodnicz cym Rady
Naukowej Instytutu Filozofii (od 2006
roku), kierownikiem studiów zaocznych
w tym instytucie, pe ni przez wiele lat
funkcj przewodnicz cego senackiej Ko-
misji Etyki UJ. Jednym z owoców pracy
senackiej i komisyjnej profesora Lipca na
Uniwersytecie Jagiello skim jest stwo-
rzony przez niego Akademicki Kodeks
Warto ci. Od roku 1987 pracuje równie
rodzi si w 1942 roku w Nowym w krakowskiej Akademii Wychowania
US czu. Studiowa filozofi (1959- Fizycznego, gdzie kieruje Zak adem Fi-
1964) oraz socjologi (1964-1968) na lozofii. By tak e kierownikiem studiów
Uniwersytecie Jagiello skim. W kra- doktoranckich w tej uczelni. Przez wiele
kowskiej uczelni obroni tak e doktorat kadencji by tak e cz onkiem Komitetu
(w 1970 roku na podstawie dysertacji Nauk Filozoficznych PAN oraz Komite-
Podstawy ontologii systemów spo ecz- tu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN. Jest
nych, promotorem by prof. Jan Lesz- cz onkiem wielu kolegiów redakcyjnych,
czy ski) oraz habilitacj (w 1978 roku na m.in. Dialogue and Universalism (pi-
podstawie monografii naukowej Podsta- smo wydawane przez Center of Univer-
wy dialektycznej ontologii przedmiotu re- salism w Warszawie), Przegl du Filo-
alnego). W roku 1984 zosta profesorem. zoficznego (Uniwersytet Warszawski
W latach 1975 1980 wyk ada filozofi oraz IFiS PAN), czasopisma wroc awskiej
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra- AWF Cz owiek i Ruch, Id . Ruch dla
kowie, gdzie pe ni funkcj kierownika Kultury (Uniwersytet Rzeszowski), olsz-
Maria Zowisło
190
ty skich Studiów Humanistycznych , roku 1956 dzia a aktywnie w ZHP, od
a od roku 2008 Studiów Humanistycz- lat osiemdziesi tych w stopniu harcmi-
nych AWF w Krakowie. Go ci z wy- strza. W latach sze dziesi tych zwi zany
k adami w Gandawie, Wilnie, Pary u, by z Teatrem 38 w Krakowie, jako aktor
Szwajcarii, Kanadzie, Ukrainie, Grecji, i re yser. Prowadzi równie w tym okre-
na W grzech i Czechos owacji. sie Studencki Teatr Piosenki.
W krakowskich uczelniach wyk ada Profesor Józef Lipiec zosta uhono-
histori filozofii, ontologi , aksjologi , rowany wieloma zaszczytnymi tytu ami,
filozofi spo eczn , etyk , antropologi wyró nieniami i nagrodami. Jest honoro-
filozoficzn , filozofi sportu. Wypro- wym obywatelem miasta Drummondville
mowa na obu uczelniach ponad sto w Kanadzie, posiada z ote odznaki ZHP,
pi dziesi t prac magisterskich oraz 17 ZSP, ZNP, Towarzystwa Walki z Kalec-
doktoratów. Obecnie sprawuje opiek twem, kilkakrotnie zosta wyró niony
naukow nad kolejnymi 12 doktoranta- nagrodami ministerialnymi. Posiada
mi. Przewodniczy V Polskiemu Zjazdo- Krzy Oficerski Orderu Or a Bia ego.
wi Filozofii (w 1987 roku w Krakowie), Dwukrotnie przyznano mu nagrod
Radzie Nauki i Techniki Makroregionu Wawrzynu Olimpijskiego.
P d.-Wsch. PAN, sekcji polskiej Cercle Jest autorem kilkunastu ksi ek oraz
Condorcet w Pary u. Dzia a aktywnie wielu artyku ów naukowych z zakresu
w Polskim Komitecie Olimpijskim, gdzie filozofii spo ecznej, aksjologii, ontolo-
m.in. przewodniczy Komisji Kultury gii, etyki, estetyki, antropologii oraz
i Edukacji PKOl. Jest wspó za o ycielem filozofii sportu. S to m.in: Podstawy
i od roku 2000 do chwili obecnej pre- ontologii spo ecze stwa (1972), Filozo-
zesem Polskiej Akademii Olimpijskiej, fia i polityka (1978), Ontologia wiata
spo ecznego organu PKOl, zrzeszaj cego realnego (1979), Czas przesilenia (1988),
uczonych, publicystów i dzia aczy pro- Kalokagatia (1988, ksi ka nagrodzona
muj cych ide olimpizmu oraz rozwi- Br zowym Wawrzynem Olimpijskim),
jaj cych wielokierunkow refleksj nad W przestrzeni warto ci (1992), Wolno
ni . Za o y w Krakowie w roku 2000 i podmiotowo cz owieka (1997), Fi-
Ma opolsk Rad Olimpijsk , której jest lozofia olimpizmu (1999, nagrodzona
prezesem. Jest cz onkiem kapitu medali Z otym Wawrzynem Olimpijskim), wiat
 Ecce Homo , Kalos Kagatos , Na- warto ci. Wprowadzenie do aksjologii
grody m. Krakowa oraz Wawrzynu (2001), Powrót do estetyki. Uroda wia-
Olimpijskiego . Dzia a w krakowskiej ta pi kno sztuki (2005), Ko o etyczne
 Ku nicy , by za o ycielem i pierwszym (2005), Po egnanie z Olimpi (2007).
redaktorem Zdania , pisma spo eczno- Redagowa równie wiele ksi ek zbio-
politycznego zwi zanego z tym stowarzy- rowych, w tym: Nauka i wiatopogl d
szeniem. W polskim, a szczególnie kra- (1979), wiadomo i rozwój (1980),
kowskim rodowisku sportowym znany Duch sportu (1980), Cz owiek i wiat
jest nie tylko jako dzia acz, kibic pi ki warto ci (1982), Filozofia wieku dwu-
no nej (pozostaje wierny krakowskiej dziestego (1983), Ontologia warto ci
 Wi le ), ale tak e publicysta. Przez wie- (1990), Studia z ontologii i epistemologii
le lat pisa felietony sportowe, najpierw warto ci (1990), Istnienie i poznanie war-
dla Tempa , potem dla Przekroju . Od to ci (1991), Rozdro a warto ci (1992),
Józef Lipiec
191
Logos i etos polskiego olimpizmu (1994), niem szczegó owych zagadnie pod-
Sport, olimpizm, warto ci (1999), Wiel- miotowo ci, wolno ci, kreatywno ci,
ko i pi kno filozofii. Studia (2003). dynamizmu i odpowiedzialno ci cz owie-
Nauczycielami Józefa Lipca byli ka. Lipiec broni postawy realistycznej
mistrzowie krakowskiej filozofii: Ro- w filozofii i fenomenologii (tym samym
man Ingarden, Jan Leszczy ski, Izydo- post puj c za Ingardenem przeciwko [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.