[ Pobierz całość w formacie PDF ]

W zwizku z wprowadzeniem ustawy o ubezpieczeniach obowiz- zapisane w ustpie 2. Naley wic
w art. 31 ust. 1 zapisu, i art. 28 sto- kowych jest poruszany coraz cz- pamita, i w przypadku gdy zbyw-
suje si odpowiednio, naley stwier- ciej. Problemy w tej materii s rów- ca pojazdu mechanicznego nie op"a-
GRUDZIE 2007 R. NUMER 32 29
ci" w ca"oci sk"adki (w tym kolejnej pieczenia posiadaczy pojazdów me- do nabywcy, jednak rozsdek podpo-
raty sk"adki) z tytu"u ubezpieczenia, chanicznych. wiada"by wstrzymanie si z zaku-
zawarcie umowy na nastpne 12 Niestety, trudno w tej sytuacji do- pem takiego pojazdu bd natych-
miesicy nie nastpuje. Wracajc szukiwa si jakichkolwiek zapisów miastowe zawarcie innej umowy
wic do Przyk"adu 1, jeeli zbywca ustawy o ubezpieczeniach obowiz- ubezpieczenia. Jeeli jednak pored-
nie op"aci" sk"adki, nabywca pojazdu kowych, chronicych niewiadomego nik przekazuje nabywcy dokument
nie musi wypowiada obecnej umo- nabywc przed skutkami zakupu ta- ubezpieczenia, pomimo, i wczeniej
wy ubezpieczenia, gdy ulega ona kiego  nieubezpieczonego pojazdu. dokona" wypowiedzenia umowy,
rozwizaniu z up"ywem okresu, na Jeeli bowiem porednik, jako na- oznacza to, i wprowadza nabywc
który zosta"a zawarta, a nabywca bywca pojazdu, z"oy owiadczenie w b"d, a take  sprzedaje rzecz
pozbawiony zostaje moliwoci  ko- woli o wypowiedzeniu umowy ubez- z wad prawn. Ten przypadek jest
rzystania z ubezpieczenia przez 30 pieczenia, jest ono wane i skutecz- ju szczegó"owo regulowany przepi-
dni od dnia nabycia pojazdu, gdy ne. Co wicej, jeeli porednik wypo- sami kodeksu cywilnego dotyczcy-
okres obowizywania umowy jest wiada umow ubezpieczenia zaraz po mi rkojmi.
krótszy ni wskazane 30 dni. nabyciu pojazdu, to korzysta on Zgodnie bowiem z art. 556 2 ko-
W praktyce pojawia si jeszcze je- przez kolejne 30 dni z tymczasowej deksu cywilnego w razie sprzeday
den problem dotyczcy kwestii wy- ochrony ubezpieczeniowej gwaranto- praw [tu: prawa do ochrony ubezpie-
powiedzenia umowy ubezpieczenia. wanej przepisem art. 31 ust 1. Jeeli czeniowej wynikajcej z umowy ubez-
Coraz czstsze bowiem s przypadki, wic zbycie pojazdu nastpuje bezpo- pieczenia OC] sprzedawca jest odpo-
w których w"aciciel pojazdu sprze- rednio po up"ywie tyche 30 dni, wiedzialny za istnienie tych praw.
daje pojazd wraz z umow ubezpie- trudno postawi zarzut, i spoczywa" Jest to tzw. rkojmia za wady prawne
czenia OC, a nowy nabywca korzysta na poredniku obowizek ubezpie- rzeczy sprzedanej. W tej sytuacji,
z uprawnienia z art. 31 ust 1 i wypo- czenia pojazdu. Jeeli natomiast po- zgodnie z art. 560 1 kodeksu cywil-
wiada zawart umow ubezpiecze- rednik zbywa pojazd przed up"y- nego kupujcy moe od umowy odst-
nia w celu odzyskania czci zap"aco- wem 30 dni od dnia nabycia, zgodnie pi albo da obnienia ceny. Kodeks
nej przez zbywc sk"adki. Praktyka z art. 31. ust 1, na nabywc przecho- cywilny przewiduje jednak dodatko-
ta staje si coraz powszechniejsza dz prawa i obowizki zbywcy wyni- we uprawnienie w tej sytuacji  jeeli
w przypadku dzia"alnoci podmio- kajce z umowy ubezpieczenia. Na- kupujcy odstpuje od umowy albo
tów poredniczcych w sprzeday bywca moe wic korzysta z ochrony da obnienia ceny z powodu wady
pojazdów. Problem powstaje w mo- ubezpieczeniowej, jednak tylko do rzecz sprzedanej, moe on równie
mencie dalszej odsprzeday pojazdu czasu up"ywu 30-dniowego okresu da naprawienia szkody poniesio-
kolejnemu nabywcy. Porednicy cz- (liczonego od daty pierwotnej sprze- nej wskutek istnienia wady (art. 574
sto nie informuj bowiem nabywcy day pojazdu). Nie mona bowiem na kodeksu cywilnego). Jeeli wic
o fakcie uprzedniego wypowiedzenia adnej podstawie wskaza, i w ta- w konsekwencji sprzeday pojazdu
umowy ubezpieczenia OC. W takim kim przypadku umowa ubezpiecze- obarczonego wad prawn, nabywca
przypadku, nabywcy pojazdu prze- nia odnawia si, bd e owiadcze- poniós" szkod w zwizku z faktem, i
kazywana jest polisa wskazujca nie woli z"oone przez porednika nie nie posiada" ochrony ubezpieczenio-
okres ubezpieczenia, która budzi jest skuteczne. wej, o której zapewni" go porednik
u nabywcy przekonanie, i posiada Mona w takiej sytuacji broni si sprzedajcy pojazd, ma on prawo -
on ochron ubezpieczeniow we przed niekorzystnymi skutkami za- da od sprzedawcy naprawienia takiej
wskazanym na polisie okresie. kupu pojazdu. Przede wszystkim, szkody zarówno, jeeli w gr wcho-
Czsto te porednicy, t"umaczc si nabywca pojazdu powinien zdecydo- dzi bdzie zwrot kosztów odszkodo-
niedostarczeniem polisy przez w"a- wanie zada od porednika wszel- wania wyp"aconego w zwizku ze
ciciela pojazdu, informuj, i polisa kich dokumentów dotyczcych po- spowodowaniem wypadku, jak rów-
zostanie przed"oona nabywcy jazdu. Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy nie gdy chodzi o zwrot kosztów kary,
w póniejszym terminie, a ochrona o ubezpieczeniach obowizkowych na"oonej za brak obowizkowego
ubezpieczeniowa istnieje.  zbywca pojazdu mechanicznego jest ubezpieczenia OC.
W takim przypadku niewiadomy obowizany do przekazania nabyw- W takiej sytuacji, nabywcy przys"u-
nabywca zostaje postawiony w bar- cy dokumentów potwierdzajcych guje równie roszczenie na podsta-
dzo niekorzystnej sytuacji. Nie do zawarcie umowy ubezpieczenia OC wie przepisów ogólnych dotyczcych
bowiem, e nie posiada ochrony posiadaczy pojazdów mechanicz- odpowiedzialnoci kontraktowej za
ubezpieczeniowej w razie spowodo- nych . Nabywca powinien równie nienaleyte wykonanie zobowiza-
wania wypadku komunikacyjnego, zada okazania dowodu op"aty nia. Zgodnie wic z art. 471 kodeksu
to dodatkowo, moe zosta obcio- sk"adki ubezpieczenia (lub jej kolej- cywilnego  d"unik obowizany jest
ny, przez Ubezpieczeniowy Fundusz nych rat). Jeeli przy zakupie pojaz- do naprawienia szkody wynik"ej
Gwarancyjny, kar za niespe"nienie du nie zostanie przekazana polisa z niewykonania lub nienaleytego
obowizku zawarcia umowy ubez- ubezpieczenia OC  decyzja naley wykonania zobowizania, chyba e
30 PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
niewykonanie lub nienaleyte wyko- dokona"a wypowiedzenia umowy, i wed"ug uznawanej przez te podmio- [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.