[ Pobierz całość w formacie PDF ]

nos et ne totius quidem dolor, sed aliqua ab latere eius scissura conficit!
189
O zjawiskach natury
I Praef. 6 7
Owa cnota, do której zmierzamy, nie tylko dlatego jest wspaniała, że wyzwolenie od zła
samo przez się stanowi szczęście, lecz ponieważ przynosi ona swobodę duszy i przygotowuje
ją do poznania zjawisk niebieskich, i czyni godną obcowania z Bogiem. Dusza wtedy osiąga
szczyt i pełnię doli człowieczej, gdy podeptawszy wszelkie zło wznosi się wzwyż i wnika w
samo wnętrze natury. Z jakąż radością buja wśród gwiazd, a śmieje się z mozaikowych posa-
dzek bogaczy i z ziemi wraz z całym jej złotem. Mam na myśli nie tylko to złoto, jakie ziemia
wyrzuca z siebie i przeznacza do wybijania monet, ale i to, które zachowuje w swych tajniach
dla chciwości przyszłych pokoleń.
I Praef. 13 14
Czym jest Bóg? Wszystkim, co widzisz, i wszystkim, czego nie widzisz. Dopiero tak da się
przedstawić jego własną wielkość, od której nic większego nie można pomyśleć, jeżeli on
jeden jest wszystkim, jeżeli ogarnia swe dzieło do zewnątrz i wewnątrz. Jakaż więc różnica
pomiędzy naturą Boga a naszą? Lepszą cząstkę nas stanowi duch, lecz w Nim nie ma żadnej
cząstki poza duchem. On jest cały rozumem, podczas gdy ludzie są tak zaślepieni, że ten
świat, od którego nie ma nic piękniejszego, nic bardziej harmonijnego ani bardziej celowo
urządzonego, uważają za przypadkowy i podlegający przypadkowym zmianom, i dlatego pe-
łen zamętu pośród piorunów, chmur i burz i innych rzeczy, które wstrząsają ziemią i jej oto-
czeniem.
II 35 " 2
Przeznaczenie nieubłaganie dochodzi swych praw i nie daje się wzruszyć żadną prośbą.
Nie wie, co znaczy ulec litości ani okazać łaskę: kiedy już rozpocznie nieodwracalny bieg,
posuwa się naprzód zgodnie ze swym postanowieniem. Podobnie jak wody rwących potoków
nie wpadają w siebie, i nawet się nie zatrzymują, gdyż jedna fala napiera na drugą, tak i
wieczny łańcuch rzeczy ciągnie obroty Przeznaczenia, którego najważniejszym prawem jest:
trzymać się swoich wyroków.
II 36 " 1
Według mnie Przeznaczenie jest to powszechna konieczność zdarzeń i działań, której nie
naruszy żadna siła. Jeżeli sądzisz, że ofiarami można ubłagać ową konieczność lub głową
śnieżnobiałej owieczki, nie znasz praw boskich.
III Praef. 2 3
...Niech dusza zajmie się wyłącznie sobą i niech przynajmniej pod sam koniec życia przy-
stąpi do rozmyślania o sobie. Niechaj to czyni i niech się do tego przynagla, codziennie od-
mierzając swój krótki czas. Wszystko, co zostało stracone, winna się starać odzyskać przez
staranny użytek obecnego życia: rzeczą najbardziej wiarygodną jest przejście od skruchy do
cnoty.
190
III Praef. 7 8
O ileż lepiej rozmyślać nad tym, co należy robić, niżeli nad tym, co już zrobione, i pouczać
tych, którzy się zdali na Los, że nic, co on daje, nie jest stałe, że wszystkie jego dary rozwie-
wają się szybciej niż wiatr. Los bowiem nie zna spokoju, cieszy się zmianą radości w smutek,
a zwłaszcza ich przeplataniem. Niechaj więc nikt nie ufa szczęściu, niech się nie załamuje w
niepowodzeniach: rzeczy się toczą zmienną koleją. Czemu się tak radujesz? Nie wiesz, gdzie
opuści cię szczęście, które wynosi cię w górę: ono, a nie ty, określi koniec. Czemu się gnę-
bisz? Spadłeś na samo dno? Teraz właściwy czas, abyś się podniósł.
III Praef. 10 17
Wielu rzeczom przypisuje się wielkość nie podług ich natury, ale wskutek naszej małości.
Co jest naprawdę ważne w sprawach człowieczych? Nie to, że zapełniono morza niezliczo-
nymi okrętami, ani nie to, że wbito sztandary na brzegach Morza Czerwonego, ani nie to, że z
braku lądu dla wyrządzania krzywd błąkano się wśród oceanu w poszukiwaniu nieznanych
ziem, lecz to, że wszystko przeniknięto umysłem i ujarzmiono swoje wady, co jest zwycię-
stwem nie do przewyższenia: niezliczeni są, którzy mieli władzę nad ludami i miastami, jakże
niewielu, którzy ją mieli nad sobą. Co jest naprawdę ważne? Wznieść się ponad grozby i
obietnice Losu, niczego nie liczyć do rzeczy godnych oczekiwania. Cóż bowiem posiada Los,
czego by warto pożądać? Ilekroć od obcowania z rzeczami boskimi spadniesz z powrotem
pomiędzy ludzkie, nie inaczej będziesz zaćmiony jak ci, którzy ze słonecznego dnia wchodzą
w gęsty mrok. Co jest naprawdę ważne? Umieć z pogodą ducha znosić przeciwności. Tak [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.