[ Pobierz całość w formacie PDF ]

niefakturowane ). przypadające do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym (miesiącu) ujmuje się
Po stronie Wn konta 30 ujmuje się w szczególności dane wynikające z dowodów zród- zapisem: Wn konto 49, Ma konto 64.
łowych (z faktur VAT, rachunków) dokumentujących zakup materiałów, usług obcych oraz Konto 49 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Na dzień bilansowy saldo tego konta
innych zakupów. Natomiast po stronie Ma tego konta ujmuje się rozliczenie dostaw. przenosi się na wynik finansowy zapisem: Wn/Ma konto 49, Ma/Wn konto 86.
Konto 30 może wykazywać na koniec okresu (miesiąca, roku) dwa salda: Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe
 saldo Wn odzwierciedla wówczas stan dostaw w drodze (w bilansie zwiększa ono W jednostce usługowej świadczącej krótkoterminowe usługi na rzecz ludności konta
wartość zapasów), zespołu 6 służą zazwyczaj jedynie do ewidencji kosztów rozliczanych w czasie (czynne
 saldo Ma oznacza wartość dostaw niefakturowanych (w bilansie zwiększa ono i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów). Ich ewidencję prowadzi się na koncie 64
wartość zobowiązań wobec dostawców). Rozliczenia międzyokresowe kosztów . Przykładowo, po stronie Wn tego konta ujmuje
się koszty proste, takie jak:
Przykładowe zapisy po stronie Wn konta 30 Rozliczenie zakupu
 koszty ubezpieczeń majątkowych dotyczących przyszłych okresów,
Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne
 koszty prenumeraty czasopism opłacone z góry,
1. Zakupy dostaw krajowych udokumentowane fakturami VAT
 koszty większych remontów środków trwałych (niestanowiących ulepszenia).
 kwota zobowiązania wobec dostawcy (wartość brutto): 21, 24
Na koniec okresu konto 64 może wykazywać dwa salda: saldo Wn oznaczające stan roz-
Przykładowe zapisy po stronie Ma konta 30 Rozliczenie zakupu liczeń międzyokresowych czynnych (aktywowane koszty dotyczące przyszłych okresów),
oraz saldo Ma oznaczające stan rozliczeń międzyokresowych biernych (rezerwy utworzone
Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne
na koszty przyszłych okresów).
1. Rozliczenie zakupu dostaw materiałów, nieobjętych ewiden-
Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
cją w toku składowania, których wartość odpisuje się w koszty
w momencie zakupu wartość w cenie zakupu netto: W jednostce usługowej na kontach zespołu 7 ujmuje się w szczególności przychody ze
a) materiały dotyczące działalności operacyjnej 40-1-0
sprzedaży usług (konto 70). Konto to może wykazywać w ciągu roku obrotowego wyłącz-
b) materiały dotyczące budowy środków trwałych 08
nie saldo kredytowe, które wyraża wartość sprzedaży usług w cenach netto. Przychody ze
2. Rozliczenie zakupu energii na potrzeby jednostki wartość
sprzedaży usług wykazuje się w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału (art. 6
w cenie zakupu netto: 40-1-1
ust. 1 ustawy o rachunkowości), księgując wszystkie osiągnięte (należne), przypadające na
3. Rozliczenie zakupu usług obcych wartość w cenie zakupu
rzecz jednostki przychody, niezależnie od terminu ich zapłaty. Za wartość sprzedaży usług
netto:
przyjmuje się wartość w cenach sprzedaży netto, tzn. w kwocie należnej od nabywcy bez
a) usługi świadczone na rzecz działalności operacyjnej 40-2
podatku od towarów i usług, pomniejszonej o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia
b) usługi obciążające środki trwałe w budowie 08
oraz koszty związane ze sprzedażą, a powiększonej o należną dotację przedmiotową (art. 28
4. Rozliczenie VAT naliczonego wykazanego w fakturach VAT: 22-2
ust. 5 ustawy o rachunkowości).
Konto 31 Materiały Ewidencję pozostałych przychodów i kosztów związanych w sposób pośredni z działal-
Zakładamy, że mała jednostka usługowa nie obejmuje materiałów ewidencją bilansową nością operacyjną prowadzi się na kontach 76-0 i 76-1.
podczas składowania. Wartość materiałów odpisuje w koszty w dniu zakupu, zgodnie Natomiast przychody i koszty dotyczące operacji finansowych ujmuje się na kontach
z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 75-0 i 75-1.
Nie pózniej niż na dzień bilansowy stan materiałów ustalony w drodze spisu z natury Z kolei skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia, niezwiązanych z ryzykiem prowadze-
wyceniony według rzeczywistych cen zakupu koryguje koszty zapisem: Wn konto 31, Ma nia działalności (pożar, powódz itp.) ujmuje się na kontach 77-0 i 77-1.
konto 40-1-0, po uprzednim wyksięgowaniu zapasu ustalonego na koniec poprzedniego Do wymienionych wyżej kont prowadzi się ewidencję szczegółową w sposób zapewnia-
okresu sprawozdawczego. jący uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego (w tym
Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie rachunku zysków i strat).
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów prostych działalności operacyjnej wyłącznie Na dzień bilansowy salda wszystkich kont wynikowych przenosi się na wynik finan-
na kontach zespołu 4 w układzie rodzajowym określonym w załączniku nr 1 do ustawy sowy.
o rachunkowości dla rachunku zysków i strat sporządzanego według wariantu porównaw- Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).
czego.
Ewa Kowalska
Gazeta Podatkowa nr 44 " 2.06.2010 r. [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.