[ Pobierz całość w formacie PDF ]

lovil, ali ravno preden je Tonek konal, sem ujel na-
enkrat ne le eno, ampak dve pripovedki in 0 e nekaj ma-
lega drugega. Razloil vam bom, kako je huda kaa ho-
tela pogubiti loveka, potem pa, kako je neka druga
kaa izkazovala prelepo hvalenost svojemu dobrotni-
ku. Ali kar naravnost pravim e zdaj, da za resninost te
pravljice ne bi dal ne poenega gro0 a.
Kaa ni nobena ni prida, jaz ne zaupam niti vou.
Kadar se spomladi vse kae oive in zbude, narede ve-
lik shod. Na tem shodu se pomenkovajo, kako in komu
bodo delale to leto nesreo, tega pa nikoli ne pretresa-
jo, kako bi komu kaj koristile. Ker dohajajo na to zbi-
rali0 e tudi voi, je gotovo, da oni niso ni bolj0 i od dru-
gih ka. Pa saj imam dosti zgledov in sku0 enj, da se je
loveku vsake bati, da se ne sme nadejati od nobene ni
47
PRI PASTIRJIH NA ABJEKU
BESeDA
dobrega. Grajski hlapec Jakob je skrivaj poslu0 al, ko so
se na svojem shodu pogovarjale. Vsaka si je izbrala ka-
terega, da ga mora letos piiti. Ena je rekla: ,Jaz bom
grajskega Jakoba ta as, ko bo med ma0 o jahal. Jakob se
je smejal pretnji in dejal: ,Ti mojega mesa e ne bo0 po-
kusila. Jahati niti ne znam in ko bi tudi znal, jaz hodim
k ma0 i v cerkev, v cerkvi pa do zdaj 0 e nisem videl niko-
gar jahati razen na podobi kakega svetnika. Jakob se je
kai smejal in ji kazal osle, ali ne dolgo. O mali ma0 i je
na Tr0 ki gori shod. Kakor vsako leto je 0 el Jakob na ta
shod tudi letos. Ker je pri0 el k ma0 i nekoliko prepozno,
ni mogel iti v cerkev. e zunaj cerkve je bila taka gnea,
da se lovek ni mogel ganiti. Jakob si domisli in spleza
na lipo. Zajezdil je debelo vejo in jel moliti. Kaa mu
0 ine k nogi in ga pii. Jakob se tako ustra0 i, da pade z
drevesa. Leal je ve tednov, dokler mu je pomogel dok-
tor Vipavek. Nevedni ljudje so govorili, da zato lei, ker
se je pobil, da se mu je bila ulomila veja, na kateri je
sedel. Ali njemu se more, mislim, ve verjeti nego dru-
gim. On sam pa je pravil bogve kolikokrat, da ga je piila
ravno tista kaa, ki mu je bila to namenila, in da je bo-
loval tako dolgo od tega pika.
Vasi se sli0 i, da ni dobro prestopiti kae, da je tisti, ki
se mu to pripeti, cel dan jezen in razbeljen. Ljudje pa
veidel tega ne verjemó, pa je vendarle res. Na0 oe so
zmerom z mano in z vsakim tako prijazni, da nas niko-
48
PRI PASTIRJIH NA ABJEKU
BESeDA
li ni ne zmerjajo. Pred 0 tirinajstimi dnevi pa so bili tako
hudi, da jim cel dan nihe ni smel blizu priti  precej so
se zadrli in so tako razsajali, da so se jih 0 e mati bali in
ogibali. Zjutraj so bili 0 li v mesto zaradi neke pravde, ali
pravdali so se s sleparji e dostikrat, ta re jih ni nikoli
ujezila. Jaz sem precej mislil, da se je moralo zgoditi
nekaj posebnega. Drugi dan, ko so se bili e utolaili, so
nam povedali, da je leala na Kapiteljskem bregu sredi
ceste velika mrtva kaa in da so jo zapazili 0 ele, ko so
stopili eznjo. In tako se je pokazalo, da dela loveku
jezo ne le iva, ampak celo mrtva kaa, e jo prestopi.
Enkrat ali dvakrat sem ul, da tistega, ki ima pri sebi
kaji lv, nihe ne vidi. De te hentaj, sem dejal, ta bi bila
zame kaj vredna, zlezel bi lahko brez strahu na drevo, ki
ima prav dobro sadje, ali pa v vinograd, tudi e bi dal
takemu, ki bi me kaj ujezil, brco ali zau0 nico, ne bi ni
vedel, od kod mu je priletela, pa bi se stra0 no udil in
zijal, jaz pa bi se na vso mo smejal in norca delal. Ko bi
se bilo to potrdilo, bi bil odpustil kaam zaradi edine te
dobrote vse njihove hudobije. Odslej, kadar sem 0 el v
hosto, sem gledal zmerom v tla. Ko sem na0 el kaji lv,
sem se ga bolj obveselil, kakor e bi mi bil dal kdo har-
moniko ali cel goldinar. Ali dobra volja me je kmalu mi-
nila. Mati so zaeli e od dale name vpiti: ,Kod se pa
spet vlai0 , da te ne morem priklicati. Ko bi me ne bili
videli, ne bi bili zaeli vpiti. Vrgel sem lev od sebe in sem
49
PRI PASTIRJIH NA ABJEKU
BESeDA
se hudil sam nase, da sem mogel biti tako neumen, da
sem priakoval od kae kaj dobrega.
Ali jaz sem bil 0 e sreen, mene mati niso ni tepli,
samo malo so me o0 teli. Cizeljnov Tinek pa jo je dru-
gae skupil. Malo prej je bila Buna vas pogorela in
mono so govorili, da so zagali otroci, ki so hoteli to-
bak kaditi. Cizeljnov oe so se zagrozili, ko bi na0 li ka-
kega otroka s pipo v ustih, da ga bodo tako stolkli, da ne
bo gibati mogel. Tinek bi bil rad poskusil kaditi, pa se
ni upal. Neki bedak mu pove za kaji lev vse tako, kakor
sem to jaz ul. Tinek mu verjame. Najde lev in ga na-
vlee na cev oetove pipe. Ko si natlai tobaka in zage,
koraka mogono iz hi0 e in misli, da nihe ne bo videl
pipe, iz katere se kadi. Stra0 no ga je mikalo sli0 ati, kako
se bodo ljudje udili, da mu suklja iz praznih ust dim.
Pride na dvori0 e, kjer so skladali oe drva. Oe ni ne
reko, ampak vzamejo poleno in Tinka tako zmlatijo, da
je bil bolj mrtev nego iv. Zdaj je ne le spoznal, ampak
tudi zautil, kako dobro so videli svojo pipo.
Zdaj bom povedal pa 0 e obljubljeni dve pravljici, naj-
prej tisto o hudi kai.
Na vrhu abjeka, petdeset korakov od ceste, je stal
velik kri z Zveliarjem. Ta kri je delal udee. Iz bli-
njih in daljnih deel so hodili ljudje k njemu na bojo
pot. Kar koli je kdo prosil, je gotovo dosegel, e je mo-
lil s istim srcem in z dobrim namenom. Ali ljudje so bili
50
PRI PASTIRJIH NA ABJEKU
BESeDA
vendarle stra0 no nemarni. Od starosti in viharjev je od-
padla kriu poprena greda, polomile so se Zveliarju
roke in sasoma mu je strohnel tudi ivot. Ni se na0 la
iva du0 a, ki bi bila kvar popravila. Molelo je v zrak 0 e
edino bruno, ki pa ni moglo storiti nobenega udea.
Daljni romarji niso hodili ve sem na bojo pot. Blinji
prebivalci so se pa 0 e zmerom, grede mimo ostankov
kria, iz stare navade odkrivali, pripogibali in prosili za
kako milost bojo. To je vedela kaa. Podnevi je leala
skrita kje blizu bruna, zveer pa je zlezla nanj in gleda-
la z veliko radovednostjo, da se ji popotni odkrivajo, pri- [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.