[ Pobierz całość w formacie PDF ]

rze aresztu orzeka sąd.
2. Odwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd.
Art. 238.
1. Kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej i osób wchodzących w ich
skład wybranych lub powołanych przed wejściem w życie Konstytucji kończy
się z upływem okresu ustalonego w przepisach obowiązujących przed dniem
wejścia w życie Konstytucji.
2. W przypadku gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Konstytu-
cji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub powołania upłynął okres dłuż-
szy niż ustalony przez Konstytucję, kadencja konstytucyjna organów władzy pu-
blicznej lub osób wchodzących w ich skład upływa po roku od dnia wejścia w
życie Konstytucji.
20-02-02
Kancelaria Sejmu s. 50/60
3. W przypadku gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Konstytu-
cji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub powołania upłynął okres krót-
szy niż ustalony przez Konstytucję dla konstytucyjnych organów władzy pu-
blicznej lub osób wchodzących w ich skład, czas, w którym organy te lub osoby
pełniły funkcje według przepisów dotychczasowych, wlicza się do kadencji
ustalonej w Konstytucji.
Art. 239.
1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego o niezgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej
wejścia w życie nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który mo-
że odrzucić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego większością 2/3 głosów, w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie dotyczy to orze-
czeń wydanych w następstwie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.
2. Postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszech-
nie obowiązującej wykładni ustaw, wszczęte przed wejściem w życie Konstytu-
cji, podlega umorzeniu.
3. Z dniem wejścia w życie Konstytucji uchwały Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie ustalenia wykładni ustaw tracą moc powszechnie obowiązującą. W mo-
cy pozostają prawomocne wyroki sądu oraz inne prawomocne decyzje organów
władzy publicznej, podjęte z uwzględnieniem znaczenia przepisów ustalonego
przez Trybunał Konstytucyjny w drodze powszechnie obowiązującej wykładni
ustaw.
Art. 240.
W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może prze-
widywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w central-
nym banku państwa.
Art. 241.
1. Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolitą Polską
na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyj-
nych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Kon-
stytucji, jeżeli z treści umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą one katego-
rii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji.
2. Rada Ministrów w ciągu 2 lat od wejścia w życie Konstytucji przedstawi Sejmo-
wi wykaz umów międzynarodowych zawierających postanowienia niezgodne z
Konstytucją.
3. Senatorowie wybrani przed dniem wejścia w życie Konstytucji, którzy nie ukoń-
czyli 30 lat, zachowują swoje mandaty do końca kadencji, na którą zostali wy-
brani.
4. Połączenie mandatu posła lub senatora z funkcją lub zatrudnieniem, których do-
tyczy zakaz określony w art. 103, powoduje wygaśnięcie mandatu po upływie
miesiąca od dnia wejścia w życie Konstytucji, chyba że poseł albo senator wcze-
śniej zrzeknie się funkcji albo ustanie zatrudnienie.
20-02-02
Kancelaria Sejmu s. 51/60
5. Sprawy będące przedmiotem postępowania ustawodawczego albo przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym bądz Trybunałem Stanu, a rozpoczęte przed wejściem w
życie Konstytucji, są prowadzone zgodnie z przepisami konstytucyjnymi obo-
wiązującymi w dniu rozpoczęcia sprawy.
6. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów ustali, które
z uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń ministrów lub innych organów admini-
stracji rządowej, podjęte lub wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji,
wymagają - stosownie do warunków określonych w art. 87 ust. 1 i art. 92 Kon-
stytucji - zastąpienia ich przez rozporządzenia wydane na podstawie upoważnie-
nia ustawy, której projekt w odpowiednim czasie Rada Ministrów przedstawi
Sejmowi. W tym samym okresie Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekt
ustawy określającej, które akty normatywne organów administracji rządowej,
wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji, stają się uchwałami albo za-
rządzeniami w rozumieniu art. 93 Konstytucji.
7. Obowiązujące w dniu wejścia w życie Konstytucji akty prawa miejscowego oraz
przepisy gminne stają się aktami prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2
Konstytucji.
Art. 242.
Tracą moc:
1) ustawa konstytucyjna z dnia 17 pazdziernika 1992 r. o wzajemnych stosun-
kach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr
38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488),
2) ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i
uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 67, poz. 336 i
z 1994 r. Nr 61, poz. 251).
Art. 243.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od
dnia jej ogłoszenia.
20-02-02
Kancelaria Sejmu s. 52/60
KONSTYTUCJA
SPIS TREZCI
1. PREAMBUAA
2. ROZDZIAA I
Rzeczypospolita Art. 1 - 29
3. ROZDZIAA II
Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Art. 30 - 86
w tym:
Zasady ogólneArt. 30 - 37
Wolnoś i prawa osobiste Art. 38 - 56
Wolnoś i prawa polityczne Art. 57 - 63
Wolnoś i prawa ekonomiczne socjalne [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.