[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Jednym pogrążyć i to osobowe (osobowość) bezosobowej poświęcić Jazni - Duchowi, a przez to
zniweczyć łącznik pomiędzy nimi obu - Antahkaranę.
W sanskrycie słowo antahkarona oznacza wewnętrzny organ lub instrument. H.P. Bławatska mówi
 Anlahkarana jest niższym Manasem. Jest to droga komunikacji między osobowością i wyższym Manasem
(lub ludzką duszą)". Antalikarana może być także uważana za niższy Manas. który jest czystym
promieniem wyższego Manasu. W ciągu życia człowiek może korzystać z tej drogi czy kanału dla
komunikowania się z wyższym Manasem. Kiedy wyższy Manas jest aktywny, może wówczas cały czas
przejawiać się w osobowości.
Ego istnieje na trzech podplanach planu mentalnego. Większa część ego należy do najwyższego
podplanu. mniejsza  do drugiego, a jeszcze mniejsza - do trzeciego. Kształt ego można przedstawić na
diagramie jako klasyczny kształt serca zwężającego się ku dołowi. U zwykłego, nie rozwinętego
człowieka, aktywna jest najniższa część ego. Aktywna cześć stanowi nie więcej niż jedną setną część ego.
U uczniów okultyzmu ego jest aktywne na drugim planie w stopniu małym, u bardziej zaawansowanych -
w większym. Polowa ego jest aktywna u człowieka, który znajduje się w stadium poniżej Arhafa.
W świetle wiedzy teozoficznej uważa się, że po śmierci człowiek spędza jakiś czas na planie
astralnym. Długość trwania tego okresu różni się w zależności od siły i jakości jego egoistycznych
pragnień. Potem spotyka on swoją drugą śmierć, śmierć ciała astralnego. Teraz przechodzi do Dewachanu.
Jest to specjalny stan na niższym planie mentalnym. W tym czasie doskonali wszystkie swoje
nieegoistyczne ambicje i pragnienia.
Masz być gotów odpowiedz dać Dharmie, surowemu prawu, którego glos spyta cię od
razu przy pierwszym twym kroku:  Czy stosowałeś się do wszystkich wskazań, o ty, co wysoko
mierzysz twą nadzieją?"
 Czyś myśl twą i serce nastroił w harmonię z wielkim sercem i umysłem ludzkości?
Albowiem podobnie jak głośny szum rzeki świętej echem odpowiada na wszystkie głosy
45
www.teozofia.org  Teozofia w Polsce
przyrody, tak serce tego, który w potok chce wstąpić" oddzwiękiem winno odpowiadać na każde
westchnienie, na każdy ruch myśli wszelkiej żyjącej istoty".
Dzwięk jest środkiem komunikacji. Inżynier poznaje po rodzaju dzwięku, czy maszyna działa
dobrze. Ogólny dzwięk natury jest określonym pojedynczym tonem o znacznej wysokości. Każda planeta
ma swój \\lasny dzwięk. Z tonu dzwięku planet Logos wie jak wszystko przebiega w Jego światach.
Dlatego uczeń na Drodze musi nieustannie wsłuchiwać się w otaczające go życie. Powinien zwracać
uwagę na wszelką dysharmonię.
Bardzo ważne jest również zrozumienie innych. Rozumienie odwzajemnia sympatię. Mistrz
zawsze nas rozumie, chociaż nie zawsze aprobuje to, co robimy. Zrozumienie innych może być
osiągnięte przez próbę zobaczenia rzeczy takimi, jakimi oni je widzą i przez zrozumienie ich sposobu
myślenia. Nie oznacza to że mamy robić to co inni robią.
Do czułych strun Wiiny można by uczniów porównać, zaś ludzkość całą do instrumentu
powierzchni co rezonans daje; a rękę która strun łagodnie dotyka do tchnienia Wielkiej Duszy
Wszechświata, co wszystko w harmonię zestraja. Struna, która harmonijnym nie odpowiada
dzwiękiem na Mistrza dotknięcie, w głębokiej z innymi zgodzie, - pęka i odpada. Podobnie
kolektywne dusze Lanu-Szrawaków w pełnej być muszą harmonii z myślą Mistrza, (Upadhja,
Aczaria) - Mistrza, który jednym jest z Duszą Wszechświata - albo odpaść.
Okultystyczna Hierarchia korzysta z uczniów w toku ewolucji. Ten, kto jest egocentryczny w
swym działaniu, nie jest gotów aby stać się uczniem Mistrza. Stąd każdy uczeń jest poddawany
próbie. Otrzymuje zadanie do wykonania. Jeśli je zlekceważy, nie powierza mu się dalszych
obowiązków.
Obowiązkiem ucznia jest pomagać i harmonizować. Oczekuje się od niego, że stworzy
harmonijną łączność między wielkim celem Mistrza a działalnością reszty pracowników. Nie
powinien ingerować w pracę innych. Na tyle na ile to możliwe, powinien ją im ułatwiać. Wzajemne
zrozumienie i cierpliwość są istotne. Działa to jak oliwa w maszynerii, ułatwiająca sprawne jej
funkcjonowanie. Minimalizuje ona utratę energii powodowaną przez tarcie. Dobro całości jest dużo
ważniejsze niż własne osiągnięcia ucznia.
Tak właśnie czynią  bracia ciemności", swych duszy zabójcy,
straszny Dad-Dugpa klan.
Czyś tak twą duszę nastroił, by oddzwiękla na wielką ludzkości niedolę, o ty który
pragniesz światła?
Uczyniłeś to?... Tedy możesz wejść. Jednak zanim wstąpisz na tę trudną Zcieżkę
cierpienia, dobrze jest, abyś usłyszał o zdradnych na tej drodze jamach i zasadzkach.
Trzeba przyjąć, że wysiłek na Drodze ma być wytężony, Gdy odpadają niższe sprawy, które
wiązały człowieka, wyższe stają się kwestią wiary, a nie wiedzy czy doświadczenia. W takich
warunkach życie staje się monotonne i czasami przykre. Taki stan rzeczy może trwać przez dłuższy
lub krótszy czas a nawet mieć miejsce kilkakrotnie. Uczeń nie powinien zrażać się początkowymi
trudnościami. Lepiej jest je przyjąć i dążyć dalej. Mimo opóznień nie ma miejsca na smutek, a
przeciwnie pojawia się wielka radość płynąca z pracy. Kiedy to, co wyższe jest jasno widoczne. Droga
zdaje się promieniować szczęściem. Odtąd wszystkie niższe sprawy tracą moc przyciągania.
Dużo więcej jest radości w życiu ucznia niż w życiu światowym. Uczeń odrzucił własność
wszelkiego rodzaju. Porównując - w światowym życiu mało jest prawdziwego bogactwa i radości.
Zwiatowa pozycja niesie życie skoncentrowane na sobie i egoistyczne zainteresowania. Posiadając ją
uczeń może zrobić bardzo niewiele, aby pomóc światu. Takie życie nie pociąga więc okultysty.
3. PIERWSZE TRZY BRAMY
W klucz miłosierdzia zbrojny, miłości i tkliwego współczucia, możesz śmiało stanąć
przed bramą Dany, co Zcieżki znaczy początek.
46
www.teozofia.org  Teozofia w Polsce
C.W.L
Siedem bram to siedem etapów ewolucji charakteru ucznia idącego Drogą. Można na nie spój
rżeć jak na etapy z punktu widzenia pułapek, które mu zagrażają. W miarę postępu na Drodze,
kandydat od czasu do czasu wspierany jest zachętą i mentalną, siłą. W przeciwnym razie podróż
zdawałaby się zbyt żmudna.
Dana jest pierwszą bramą. Oznacza całkowite oddanie się służbie ludzkości bez
zatrzymywania dla siebie czegokolwiek.
Patrz o szczęsny pielgrzymie! Podwoje, które wysoko przed tobą się wznoszą, duże są i [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.