[ Pobierz całość w formacie PDF ]

wiek przemija jak cień, zaprawdę, na próżno się miota, gromadzi,
a nie wie, kto to zabierze (Ps. 39,7).
Nie zapewnił sobie tego, co może stanowić teraz jedyną wartość.
%7łyjąc dla własnego  ja odrzucił boską miłość objawiającą się w miło-
sierdziu wobec bliznich. Czyniąc tak, odrzucił życie, gdyż Bóg jest
nadzieja.pl 163
Ellen G. White
PRZYPOWIEZCI CHRYSTUSA
miłością, a miłość jest życiem. Bogaty mąż wybrał to, co ziemskie
i z tym, co ziemskie musiał się rozstać.  Człowiek, który żyje w prze-
pychu, tego nie pojmie, podobny jest do bydląt, które giną (Ps. 49,21).
 Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest
w Bogu bogaty . Jest to trafny obraz wszystkich czasów. Możesz ukła-
dać plany, by zaspokoić własne, często egoistyczne cele, możesz gro-
madzić skarby, możesz budować, niczym budowniczy starego Babilo-
nu, wielkie i wysokie domy, ale nie zbudujesz tak wysokiego muru,
ani tak mocnej bramy, aby nie wpuścić posłów zemsty. Król Belsazar
urządził wraz z mocarzami wspaniałą ucztę i chwalili oni złote, srebr-
ne, miedziane, żelazne, drewniane i kamienne bogi. Ale dłoń Niewi-
dzialnego napisała na ścianie słowa, przepowiadające los króla; wrogą
armię słychać było u wrót jego pałacu.  Tej samej nocy został zabity
Belsazar, król chaldejski (Dan. 5,30) i obcy monarcha wstąpił na tron.
%7łyć dla siebie, dla własnego  ja  to znaczy zginąć. Samolub-
stwo, skąpstwo, chęć zdobywania korzyści tylko dla siebie odcinają
duszę od życia. Duch szatana pragnie zdobywać wszystko dla siebie,
natomiast duch Chrystusa objawia się w dawaniu i ofiarowaniu się
dla dobra innych.  A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał
nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma syna, ma żywot; kto
nie ma Syna Bożego, nie ma żywota (I Jana 5,11.12).
Dlatego Pan powiedział:  Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej
chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie .
164 nadzieja.pl
Christ Object Lessons
wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002
Rozdział XIX _________________________________
Bezdenna przepaść
(Auk. 16,19-31)
przypowieści o bogatym człowieku i biednym Aazarzu Chry-
Wstus uczy, że doczesne życie ludzi decyduje o przyszłym, wiecz-
nym losie. W okresie próby łaska Boża ofiarowana jest każdej duszy,
ale jeśli ludzie nie wykorzystają danych im okazji, wówczas droga
do życia wiecznego zostaje dla nich zamknięta. Po śmierci nie ma już
czasu łaski. Wskutek własnego wyboru stwarzają między sobą a Bo-
giem przepaść nie do przebycia.
Przypowieść ukazuje różnice między bogaczem, którzy odrzuca
Boga, a biednym, który całe swe zaufanie pokłada w Panu. Chrystus
pokazuje, że przyjdzie czas i zmieni się położenie obu grup. Ubodzy,
szukający oparcia w Bogu, cierpliwie znoszący wszelkie przeciwności,
będą pewnego dnia wywyższeni ponad majętnymi, którzy swego życia
nie chcieli ofiarować Bogu.
 A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szka-
rłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był
też pewien żebrak, imieniem Aazarz, który leżał u jego wrót owrzo-
działy, i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza .
Bogaty mąż nie należał do grupy reprezentowanej przez niespra-
wiedliwego sędziego, mówiącego, że Boga się nie boi, a ludzi się nie
wstydzi. Wierzył, że jest synem Abrahama, nie obchodził się zle z żebra-
kiem, nie kazał mu odejść od drzwi swego domu. Jeżeli ten biedny,
wzbudzający wstręt człowiek może znalezć pociechę w oglądaniu bo-
gacza, kiedy wychodzi i wchodzi, to bogacz nie ma nic przeciwko temu,
(260)
nadzieja.pl 165
Ellen G. White
PRZYPOWIEZCI CHRYSTUSA
by pozostawał u jego wrót. Egoizm uczynił go obojętnym na niedolę
cierpiącego brata.
Nie było wówczas szpitali, w których chorzy znajdowaliby opiekę.
Komu Bóg powierzył bogactwo, tego uwagę zwracał na cierpiących
i potrzebujących, by mógł im służyć pomocą i opieką. Tak właśnie
miała się rzecz z bogatym mężem i biednym Aazarzem. Aazarz po-
zbawiony przyjaciół, bez pieniędzy, bardzo potrzebował opieki i po-
żywienia. Dzień w dzień pozwalano mu żyć w takim stanie, a tymcza-
sem wszystkie potrzeby bogacza były zaspokajane. Ten, który tak łatwo
mógł złagodzić cierpienie blizniego, żył tylko dla siebie.
W najbliższym naszym otoczeniu są głodni, nędzni i bezdomni.
Jeżeli nie dzielimy się z nimi naszymi dobrami, wówczas przyjmujemy
na siebie winę, z której pewnego dnia będziemy musieli zdać rachu-
nek. Skąpstwo jest tak samo potępione jak bałwochwalstwo. Egoistycz-
ne dogadzanie sobie jest w oczach Bożych przestępstwem.
Bóg uczynił bogatego szafarzem swoich dóbr. Jego obowiązkiem
było zatroszczyć się o biednych. Pan dał przykazanie:  Będziesz tedy
miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej,
i z całej siły swojej , a dalej:  będziesz miłował blizniego swego jak
siebie samego (V Mojż. 6,5; III Mojż. 19,18). Bogaty mąż był %7łydem
i jako taki znał przykazania Boże. Ale zapomniał, że z tego, jak korzy-
sta ze swych majętności i zdolności, będzie musiał zdać rachunek.
Z obfitego błogosławieństwa korzystał w sposób egoistyczny, a nie ku
czci Stworzyciela. A przecież z błogosławieństwa tego wynikał obo-
wiązek zużywania owych darów dla dobra bliznich. Takie było polece-
nie Boże, ale bogacz nie chciał o nim myśleć. Pożyczał pieniądze
i brał procent, sam nie płacąc procentu z tego, co mu użyczył Pan. yle
korzystał ze swych przywilejów. Zapomniał o odpowiedzialności wo-
bec Boga i obracał swe siły oraz środki na uprzyjemnianie sobie życia.
Bogactwo, rozrywki, pochlebstwa przyjaciół podsycały radość i pra-
gnienie rozkoszy. Przyjaciele tak go pochłaniali, że nie wystarczyło
mu czasu na spełnienie obowiązku współpracowania ze Stwórcą
w służbie cierpiących. Miał możność zrozumienia Słowa Bożego i przy-
jęcia Jego nauki. Jednak żądne rozrywek towarzystwo tak zajęło jego
czas, że zapomniał o Bogu.
166 nadzieja.pl
Christ Object Lessons
wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002
Nadszedł czas, kiedy nastąpiła zmiana w sytuacji obu mężów. Bie-
dak cierpiał cierpliwie, spokojnie znosząc swą niedolę. Wreszcie umarł [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.