[ Pobierz całość w formacie PDF ]

wa\, jak po całym ciele rozchodzi się ciepło i miłość... Je-
szcze jeden oddech - i znów to samo uczucie... Przy na-
stępnym oddechu nasącz miłością przestrzeń wokół swego
ciała. Przy jeszcze następnym - cały pokój. Teraz przyszła
pora na cały dom, ulicę, dzielnicę, miasto. Ale nie ustawaj:
przy kolejnych oddechach niech twoja miłość ogarnia kraj,
kontynent, niech wreszcie, wypływając z centrum twojego
serca, obejmie wszystkie kontynenty, cały glob! Miłość za-
lewa atmosferę wokół Ziemi, sięga innych planet, przepa-
ja cały kosmos!... (pauza) I znowu skup się na sercu... Sta-
jesz się coraz mniejszy i mniejszy... a\ wreszcie mo\esz
zmieścić się w swoim własnym sercu. Wez swój problem
i złó\ go tutaj, wiedząc, \e właśnie w sercu znajduje się
rozwiązanie. Jak\e cudownie jest znalezć się w nim, pul-
sującym miłością i pełnym wszelkiej wiedzy, jaka kiedy-
kolwiek mo\e się przydać... (pauza) I oto czeka na ciebie
gotowa odpowiedz. Przyjmij ją, podziwiając siebie samego
i swoją zdolność do tak wielkiej miłości. Podziękuj swoje-
mu sercu i sobie samemu za to wa\ne doświadczenie...
A teraz zaczynasz rosnąć... jesteś coraz większy i większy,
a\ w końcu osiągasz swe normalne rozmiary. (W zale\no-
ści od potrzeby powróć do medytacji albo przejdz do na-
stępnej części wizualizacji.)
Teraz wyobraz sobie obszerną salę kinową. Usiądz wy-
godnie na środku przed wielkim ekranem. Zaczyna się
film. O kim? O tobie. Taki byłeś, zanim poznałeś rozwiąza-
nie swojego problemu. Jak wtedy wyglądałeś? Jak się za-
chowywałeś? Jak się czułeś?... Czy teraz, kiedy znasz ju\
odpowiedz, musisz coś w sobie zmienić? Pierwszy film się
kończy i rozpoczyna się drugi. Opowiada o zmianach,
których postanowiłeś dokonać... Pokazuje ciebie takiego,
- 8 4 -
jaki jesteś po dokonaniu owych zmian... Jak teraz wyglą-
dasz? Jak się zachowujesz? Czy czujesz się inaczej?...
Spójrz, oto otrzymujesz nagrodę za to, \e tak wiele udało
ci się zmienić z taką łatwością. Przyjmujesz nagrodę...
a publiczność oklaskuje cię gorąco. Podziękuj sobie, filmo-
wi, ekranowi i publiczności. (Teraz powróć do ćwiczenia
medytacyjnego.)
Nie mo\na dopuścić do tego, \eby dzieci czuły się sfru-
strowane, jeśli nie znajdą od razu rozwiązania swojego
problemu. Musisz im wyjaśnić, \e nikomu się nie udaje
znalezć natychmiast odpowiedzi na wszystkie pytania,
i \e tobie samemu nieraz zdarza się, i\ rozwiązanie poja-
wia się z opóznieniem i nie zawsze w oczekiwanej formie.
Musisz przekonać dzieci, \e jeśli poszukujemy odpowiedzi,
ona w końcu pojawi się, w tej czy innej postaci.
Wyznaczanie celów
Stawianie sobie celów w \yciu jest wstępnym warun-
kiem ich osiągnięcia i to zupełnie niezale\nie od wieku. Im
wcześniej uczysz się tej prawdy, tym jest ci łatwiej skupić
się na tym, czego pragniesz, tak w latach młodzieńczych,
jak i w wieku dorosłym. Co więcej, im jaśniej uświadomi-
my sobie cel, tym łatwiej nam do niego zmierzać.
Przedstawione tutaj twórcze wizualizacje mają po-
magać w wyraznym określeniu celów i skupieniu na nich
uwagi.
Wyznaczanie celów, szczególnie w przypadku młodszych
dzieci, nale\y poprzedzić wstępną rozmową. Niezale\nie
jednak od wieku dzieci, trzeba poświęcić im odpowiednio
du\o czasu i chęci, aby być pewnym, \e wiedzą, czego chcą,
a tak\e przewidzieć konsekwencje.
Jeśli chodzi o skupienie się na wyznaczonym celu, oka-
zuje się często, \e przez jakiś czas (nierzadko zale\ny od
tego, jak trudno osiągnąć cel) wizualizację powtarzać trze-
ba codziennie.
Przedstawione tu wizualizacje są zasadniczo przewi-
dziane dla starszych dzieci (od dziesięciu lat wzwy\), acz-
kolwiek mo\na je wypróbować tak\e z młodszymi dziećmi.
Jak powiedziałam ju\ wcześniej, ostatecznie o wszystkim
rozstrzyga indywidualność dziecka.
Ka\da z poni\szych wizualizacji stanowi fragment pro-
cesu medytacji i płynnie przechodzi w stadium wychodze-
nia z niej (por. część 2).
- 8 6 -
GABINET
Skup całą uwagę na swym sercu i pomyśl o czymś, co
lubisz, lub o kimś, kogo kochasz... Czujesz to ciepło rozle-
wające się wokół serca, prawda? Zatop się w tym uczuciu,
rozpływającym się po całym ciele... (pauza) Teraz wyobraz
sobie jakąś piękną okolicę... gdziekolwiek chcesz: nad mo-
rzem, w lesie, mo\e nawet na innej planecie... Zwróć uwa-
gę na kolory... na zapachy... na temperaturę... Jest ciepło
czy zimno?... Teraz wsłuchaj się w dzwięki... Jaki spokój:
dookoła ciebie i w tobie samym... Teraz zrób malutką prze-
chadzkę, aby poczuć się bardziej u siebie... Na niewielkim
pagórku nieopodal widać mały budynek... Idz w tamtym kie-
runku... Widzisz drzwi wejściowe z du\ą, mosię\ną klam-
ką; naciśnij ją i wejdz do środka. Jest tu twój gabinet urzą-
dzony dokładnie tak, jak chcesz. Rozejrzyj się po pokoju,
zwróć uwagę na wszystkie szczegóły.
Usiądz teraz za biurkiem; na blacie le\ą kartki papieru,
z pojemnika wyglądają końce długopisów. Teraz napisz na
papierze, jaki cel chciałbyś osiągnąć. Nie ograniczaj się
tylko do jednego słowa, lecz postaraj się określić swój cel
we wszystkich szczegółach. Spójrz, jak litera po literze sło-
wa zaczynają pokrywać stronicę... (pauza) Wezwij te-
raz swojego doradcę czy instruktora... Sam zadecyduj,
jak będzie wyglądał ktoś, kto na twoje wezwanie stanie
w drzwiach... które właśnie się otwierają... (pauza) Zapy-
taj doradcę, co musisz zrobić, aby zrealizować swój cel,
a potem dokładnie wysłuchaj jego odpowiedzi... (pauza)
Następnie odwróć się w kierunku ściany przesłoniętej
ekranem. Zaczyna się film, a pokazuje on ciebie zmierza-
jącego do celu... Jak się czujesz?... To wa\ne, byś wiedział,
\e cel jest w twoim zasięgu, a wszystko, czego trzeba, by
go osiągnąć, jest w tobie samym... Podziękuj gabinetowi
i doradcy za to, \e zawsze czekają tu na ciebie, gotowi do
pomocy. Wyjdz z budynku i zamknij za sobą drzwi... (Teraz
powróć do ćwiczenia medytacyjnego.)
- 8 7 -
TEATR
Skoncentruj całą uwagę na swoim sercu i pomyśl o czymś,
co lubisz, lub o kimś, kogo kochasz... Przez chwilę delektuj
się tym uczuciem, a potem wyobraz sobie, \e stoisz przed
wielkim gmachem teatru. Piękny budynek znajduje się
w równie pięknym otoczeniu, a wygląda dokładnie tak, jak
sobie zamarzysz... Wejdz do środka przez główne drzwi
albo przez boczne wejście dla artystów, jak zechcesz... To
twój teatr. Przejdz się po nim... Przyjrzyj się kolorom... [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.