[ Pobierz całość w formacie PDF ]

oddaje: za czym z trudnością, abo raczej cudownie od długu takiego ludzie wolni bywają. O czym
jest historyj nie mało, gdy matki dziatki swoje nie opatrznie i porywcze, abo raczej z szaleństwa,
zaraz po porodzeniu szatanom oddawały, jako z wielką trudnością w dalszym wieku z mocy
szatańskiej, w której za dopuszzeniem Bo\ym trwali, wybawieni byli. Czego jest dostatkiem w
Księgach przykładów Panny błogosławionej. Tak\e mianowicie o onym, który i\ przez Papie\a nie
mógł być wybawiony, od mocy szatańskiej, posłany po tym do niektórego mę\a świętego, w
kraiach wschodnich mieszkającego, i tam z wielką trudnością, za przyczyną naświętszej P. z
jurisdikcyjej jego wyrwany jest.
Jeśli\e tedy taka pomsta idzie, nie tak dalece za uczynieniem ofiary, jako za gniewliwym i
upornym wzbranianiem się na społeczność z mę\em swoim, który stąd potomstwa się spodziewa.
A matka zaraz zagniewana on przyszły owoc szatanowi naznacza mówiąc: Niech to co się stąd
zawią\e szatanowi się dostanie. [& ]
Trzecia rzecz, którą ta przeklęta ofiara przynosi, jest jakoby wrodzona, abo zwyczajna
skłonność do szkodzenia ludziom, bydłu, i urodzajom ziemskim, którą dzieci jakoby dziedzictwem
wziąwszy trwają w niej a\ do skończenia \ywota. Jako abowiem Bóg ofiarę swoją poświęca, co z
spraw ludzi świętych jaśnie pokazuje się, gdy rodzicy potomstwo przyszłe Panu Bogu oddają, tak
te\ i szatan co jemu jest oddano, abo obiecano zara\ać niezaniechywa. [& ]
Uczy nas tego i doświadczenie, \e córki czarownic, i onym podobnych jako te które w tropy
matek swoich wstępowały, zawsze były o czary podejrzane, i naród prawie wszytek zara\ony.
Czego przyczyna ta mo\e być dana, i\ z umowy z szatanem postanowionej, powinne są następce
zostawić, ze wszytkich sił o rozszerzenie tego odstępstwa starając się. Skąd\e barzo często tego
doświadczono, \e dzieweczki w ośmi, abo dziesiąci leciech, niepogody i grady sprawowały, co nie
z czego inszego pochodziło, jedno i\ z umowy szatanowi skoro po porodzeniu od matek czarownic
ofiarowane były. Dzieci abowiem za odstąpieniem wiary, takowych rzeczy nie mogłyby uczynić,
jako dorosłe czarownice, na samym początku czynią zwłaszcza i\ o \adnym członku wiary
Chrześcijańskiej nie wiedzą.
Co objaśniając z wielu przykładów ten przywodziemy. W Sweyey oracz jeden z córką w ośmi
leciech dla oglądania urodzaju w pole wyszedł. A dla suchości wielkiej począł pragnąć deszcza
mowiąc: Daj\e Panie Bo\e kiedy deszcz. Córka słysząc słowa ojca swego, z prostości serca rzekła.
Ojcze jeśli pragniesz deszcza uczynię ja to \e będzie wnet? Na co ociec rzekł: A skąd\e to masz?
Czy umiesz deszcz sprawić? Odpowie córka. I owszem ojcze, nie tylko deszcz, ale grady, i wichry
pobudzać umiem. Rzecze ociec: Któ\ cie nauczył? Dopowie: Matka moja, ale mi zakazała, \ebym
tego nikomu nie powiedała. Rzecze po tym ociec: Jako\ cię uczyła? Odpowie córka: Posłała mię
do mistrza jednego, którego na wszelką potrzebę ka\dego czasu mieć mogą. Spyta ociec. Czy
widziałaś go? Powie córka, widziałam podczas mę\e wchodzące do matki i wychodzące, a gdy
pytała coby zacz bili, powiedziała mi \e to są nasi mistrzowie, którymem cię te\ poznaczyła i
oddała, wielcy dobrodzieje i bogaci. Zlęknie się ociec spyta, jeśliby mogła tej\e godziny grad
uczynić? Rzecze córka, bardzo dobrze, bym tylko trochę wody miała, wziąwszy tedy ociec córkę
za rękę prowadził ją do rzeki mówiąc: uczyń\e deszcz ale tylko na roli naszej. Tedy dzieweczka
wpuściwszy rękę w wodę, w imię mistrza swego według nauki matczynej zamieszała. A\ci oto
deszcz tylko rolą oracza onego polał. Co widząc ociec rzecze: uczyń\e te\ i grad, ale tylko na
jednej z ról moich. Co gdy powtóre dzieweczka uczyniła ociec będąc pewien jej nauki, \onę przed
urzędem skar\ył która pojmana i przekonana wskazana jest na ogień, a córka przejednana i P. Bogu
oddana, więcej tego uczynić nie mogła.
O sposobie którym w bydle wielką szkodę czynią.
ROZDZIAA XIV.
Jeśli\e takie rzeczy Pan Bóg na ludzi dopuszcza, co\ o bydle mamy rozumieć? poniewa\ nad
ludzkimi synami, jako Psal(m) mówi: więtsza opatrzność, i obrona skrzydeł Boskich pokazuje się.
Jeśli\e mówię, ludzie za dopuszczeniem Bo\ym od, czarownic wielkie szkody ponoszą [& ]
Poniewa\ te\ bydło i urodzaje ziemiskie, do człowieka nale\ą, rzecz pewna, \e za Bo\ym
dopuszczeniem w tych rzeczach sprawa szatańska przez czarownice mo\e się pokazować. Tak [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.