[ Pobierz całość w formacie PDF ]

gorące i rozgrywać się będą nie tylko na płaszczyznie do
znań fizycznych, ale również intelektualnych.
Dziewczęta urodzone w znaku Blizniąt są inteligentne,
sprytne i obrotne. Są miłe, wesołe i towarzyskie. Chęt
nie podejmują pracę zawodową. W pracy są szybkie, nie
zbędny zasób wiedzy chwytają w lot.
Bliznięta są skarbnicą wiedzy, choć może niezbyt uporząd
kowanej. Czytają wszystko, szczególnie nowości, są świet
nie zorientowane w aktualnych plotkach, modzie, diecie 
po prostu dla nich nowoczesność, to jest to.
%7łony spod znaku Blizniąt mają dwa dominujące zaintere
sowania: dom, mąż i dzieci oraz praca zawodowa, włas
ne życie towarzyskie i intelektualne. Nie dadzą się ze
pchnąć do rol i kury domowej.
Ciągły rozwój, zdobywanie coraz nowych uprawnień za
wodowych i dyplomów potwierdza niemal nieograniczo
ne możliwości intelektualne Blizniąt.
%7łycie seksualne dla pań spod tego znaku z nielicznymi
wyjątkami nie stanowi głównej treści życia.
Pożycie małżeńskie z Blizniakiem obojga płci nie jest ła
twe, ale za to interesujące. Wymaga wysiłku intelektual
nego, częstych zmian zainteresowań, poglądów i ocen.
Blizniakowi nie sprawia trudności zdobywanie dóbr mate
rialnych, ale i nie przykłada do pieniędzy żadnej wagi,
ńp. kupując coś interesującego, nie pyta o cenę.
Zachowuje świeżość umysłu najdłużej ze wszystkich zna
ków Zodiaku.
Bliznięta bardzo niechętnie podejmują się funkcji kierow-
53
niczych. Nadają się na szefa lub szefową znakomicie, ale
nie znoszą biurka i codziennej monotonii pracy biurowej.
Jeśli już go to nieszczęście" spotka, to pełno Blizniaka
w całym biurze, nie usiedzi za swoim biurkiem. Ma to i tę
dobrą stronę, że nie trzeba z segregatorami i teczkami
biegać do szefa sam przyjdzie. Dba o współpracowni
ków, jest na ogół wyrozumiały i ojcowski. Towarzyski,
przystępny, elastyczny, łatwo nawiązuje kontakt. Obok
zalet ma również wady jest nierówny w pracy, obok
dni pełnych ruchu i mobilizacji, są dni biernego wyczeki
wania. Ale pomysłowość i lotny umysł oraz trafność ocen
pozwala mu wyjść obronną ręką z każdej sytuacji. Można
powiedzieć, że tam gdzie szefuje Blizniak, rzadko jest czas
na nudy i plotki.
Osoby urodzone w znaku Blizniąt winny przede wszyst
kim szukać partnerów w przyjazni i miłości wśród zna
ków przyjaznych, jak Baran, Lew, Waga i Wodnik.
Bliznięta rzadko miewają kompleksy, natomiast mają
dużo intuicji, co pomaga im w kontaktach z ludzmi. Po
czątkowo powściągliwe i pełne rezerwy, gdy zawrą bliższą
znajomość są miłe i serdeczne.
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Blizniętom
szczęście winien przynieść kolor czerwony w odcieniach
ciemnych, ich szczęśliwe dni tygodnia to środa i piątek,
przyjazna planeta Merkury, kwiat tulipan, kamienie
szczęśliwe to beryl, diament, opal oraz szafir, a liczby 
5, 6 i 10.
Najprzyjemniejszy relaks po ruchliwym dniu to wygod
ny fotel i dobra, interesująca lektura.
Mocny punkt Blizniąt to umiejętności adaptacyjne, sła
by roztargnienie, a cechy dominujące to brak komplek
sów i potrzeba ciągłych zmian.
Według Fr. Prengiela Bliznięta mają temperament żół-
ciowo-sangwiniczny, a charakter sangwiniczny.
Sławni ludzie urodzeni w znaku Blizniąt:
Maria Konopnicka 23.05.1842 r.
poetka
54
Maryfin Monroe 1.06.1928 r.
aktorka filmowa
x
Kornel Ujejski 4.06.1823 r.
poeta
Jean-Paul Sartre 5.06.1905 r.
pisarz
Robert Schumann 8.06.1810 r.
kompozytor
Igor Strawiński 17.06.1882 r.
kompozytor
Blaise Pascal 19.06.1923 r.
matematyk
Ważniejsze cechy Blizniąt:
Inteligencja, pomysłowość, ruchliwość, szybkość my
ślenia i podejmowania optymalnych decyzji, krasomów-
stwo. Poszukiwanie nowych rozwiązań, ciągłe zmiany
podróże, osobisty czar, wierność, humor i długowieczność.
Charakterystyka astrologiczna
dla osób urodzonych w Znaku
Raka (Cancer)
(22 czerwiec 22 lipiec)
Osoby urodzone w znaku Haka są łagodne i uczucio
we. Niemal przez całe życie towarzyszy im lęk przed
światem i jego problemami; obawiają się, by twarde, bez
względne życie nie zrobiło im krzywdy i nie przetoczyło
się po nich jak walec. Wrażliwość, subtelność i delikatność
Raków są na tyle dominujące w ich osobowości, że po
zwalają wyczuwać nieprzyjazne bądz nieprzychylne im
osoby niemal na odległość. Rak łatwo poddaje się nastro
jom i wzruszeniom. Przy swojej wysublimowanej psy
chice najlepiej czuje się w cieple domowego ogniska,
gdzie jest bezpieczny. Stąd przywiązanie Raka do naj
bliższej rodziny, mieszkania i zacisza domowego.
Rak ceni ludzi ułożonych, dobrze wychowanych i taktow
nych. Aatwo poddaje się cudzym ocenom i poglądom, dla
tego bardzo rzadko czyni coś wbrew opinii ogółu 
w przeciwieństwie do Barana czy Skorpiona
Poza własnym domem, ulubione miejsce Haka to woda.
Dlatego urlopy większość Raków spędza nad rzekami i je
ziorami, lubi kąpiele wodne oraz pływanie kajakiem, ża
glówką i statkiem.
%7ładen znak Zodiaku nie ma tak zmiennego humoru, jak
Rak. W ocenie ludzi nie można zbytnio na nim polegać,
kieruje się bowiem głównie sympatiami i antypatiami, co
zwykle z obiektywną oceną ma mało wspólnego.
Pani Rak robi wrażenie cichej, cierpliwej i nadzwyczaj
łagodnej. Potrafi jednak jak większość pań, bez wzglę
du na swój znak w sposób zakamuflowany, okrężną
drogą przeprowadzić własne plany. Nie szuka potwierdze
nia swej wartości w przygodach miłosnych. %7łycie ero
tyczne, w przeciwieństwie do np. pani Skorpion, nie jest
najważniejszą częścią jej życia W małżeństwie jest zwy-
56
kle miła, czuła i ule$a, jednak bardzo łatwo ją urazić,
podobnie jak np. panią Rybę.
W miarę narastania problemów domowych sfera erotycz
na niemal zupełnie zanika w życiu pani Rak, staje się
ona wówczas zgryzliwa i sarkastyczna. Lubi robić z sie
bie ofiarę, jest zwykle pełna poświęcenia, ale wymaga
obchodzenia się z nią w sposób subtelny i delikatny. Pani
Rak zazwyczaj wychodzi za mąż z prawdziwej miłości,
dlatego bardzo. silnie przeżywa wszelkie rozczarowania
w życiu małżeńskim, a trzeba dodać, że jej wielka dobroć
zasługuje na to, by nie robić jej krzywdy. Gdyby miała
W sobie choć trochę z bojowego Barana, życie jej przy
puszczalnie byłoby lżejsze.
Mama Rak kocha swoje dzieci, jak mało która mama na [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.