[ Pobierz całość w formacie PDF ]

państwo-
we. Pomimo tego w Dzienniku Ustaw z 24 listopada 1938 r. ukazał się
dekret
Prezydenta RP (z 22 listopada) o rozwiązaniu zrzeszeń
wolnomularskich. Na
podstawie tego dekretu rozwiązano kilka ló\ niemieckich oraz kilka
organi-
27 Por. M. Rośeiszewski, Tajemnicze Praktyki Kacer Ly Zachodu. Dzieje
i stan obeeny maso-
nerii, Poznaó 1921; I. Oksza Grabowski, Masoneria, Warszawa, bxw;
W. Bronicz, O celach
i metodach masoneru, Warszawa 1926; S. A. Wotowski, Tajemnice
masoneru i masonów,
Waiszawa [19261; W. B. G., Masonerja, Warszawa [1926); M. Skrudlik,
Z tajemnic
masonerji, Warszawa 1927; Ten\e, Agentuty obce, Warszawa 1929; A.
Weryha, Walka z
masonerją, Warszawa 1929; J. Ciemniewski, In\. S. Szczepanowski
pogromca masonbw
naćtowych, Merkaryusz Polski Ordynayjny, nr 14 (246),19 III 1929,
s. 371 - 376; R.
Gładkowski Adveniat regnum tuum Toronto 1990, s. 63 - 70.
28 T. Katelbach, I,o\e, Zeszyty Histoiyczne, z. 3, Paryi 1563, s. 202
- 204. 29.
29 J. w., s. 204 - 208; M. Skrudlik, Masoneria w Polsce..., dz.cyt.,
s. 41- 43.
132 133
zacji wolnomularskich, jak np. Bnei - Brith czy Odd Fellows. Dekret
przewi-
dywał karę 5 lat więzienia za przynale\ność do tego rodzaju tajnych
organi-
zaeji.
Ci wolnomularze, którzy nie aprobowali decyzji o rozwiązaniu ich
orga-
nizacji, zbierali się nadal w małych grupkach. Resztki wolnomularstwa
kon-
tynuowały swą działalność podezas wojny w ró\nych podziemnych orga-
nizacjach eywilnych i wojskowych w kraju i za granicą. Toczyły się
te\ między
nimi ró\ne rozgrywki, które były kontynuacją walk przedwojennych. Na
jesieni 1939 r. macierzysta lo\a "Kopernik" została przeniesiona z
Warszawy
do Pary\a celem "utrwalenia i przekazania następcom historycznych
tradycji
wolnomularstwa polskiego, które od początków XVIII wieku niemal nie-
przerwanie słu\y sprawie wolności i braterstwa między ludzmi". Lo\a
"Ko-
pernik" została utworzona, za zgodą Wielkiej Lo\y Francji, jako
samoistna
lo\a polska. Pracom tej lo\y przewodniczył w Pary\u w latach 1939 -
1940
Tadeusz Tomaszewski, pózniejszy premier rządu polskiego w Londynie. W
gronie zało\ycieli tej placówki znalezli się m.in. A. Pragier, J.
Langrod, T.
Filipowicz oraz W. Tarło-Maziński. Lo\a pracowała wedle obrządku
szkoc-
kiego dawnego i uznanego "na chwałę Wielkiego Budowniczego świata".
Lo\a "Kopernik" uległa likwidacji wraz z czerwcową klęską Franeji.
Wolno-
mularze polscy 3ozproszyli się i nigdzie nie zdołali zało\yć własnego
warszta-
tu a\ do 1948 r.
W okresie okupacji gen. Tokarzewski - Karaszewicz, gdy podjął
incjatywę
tworzenia konspiracyjnej organizacji Słu\ba Zwycięstwu Polski,
wykorzystał
zaufanych ludzi z ló\ "Le Droit Humain" (Międzynarodowy Mieszany
Zakon
Masoński "Prawo Człowieka") 32 W czasie wojny WRN w kraju i PPS na
emigracji w znacznej mierze opanowane było przez \ywioł masoński,
chocia\
w końcowej fazie wojny znaczny procent masonów przeszedł do obozu PPS
- Lewicy, grupująć się wokół osoby Osóbki-Morawsk3 go, który został
pier-
wszym premierem Tymezasowego Rządu Polskiego.
Na emigracji generał Sikorski, formułująć swój rząd, starał się
ograniczyć
wpływy masoneru, ale w praktyce okazało się to bardzo trudne.
Masoneria
trzymała w swych rękach szereg kluczowych pozycji w konspiracji
krajowej
oraz w samym rządzie - np. ministrem spraw zagranicznych był od lipca
1941 r.
wybitny wolnomularz, August Zaleski. Wolnomularstwo wniosło ze sobą
do
podziemia, podobnie jak do rządu emigracyjnego, ostry antykomunizm.
Sfery masońskie niechętnym okiem patrzyły na układ między rządem
Sikor-
30 J.Kossecki, dz.cyt., s. 205-206; T.Cegielski, Dekret Prezydenta RP
z dnia 22 listopada 1938
r., Ats Regia, nr 1 (2), R. III:1993, s. 85-88: L. Hass, Masoneria
polska..., dz.cyt., s. 75-104.
31 Spoteczność Wolnomulany Polskich, Biuletyn, nr 1, R.1970, Pay\ -
Londyn - Rzym-
Florencja - Rotterdam - Nowy York - Caracas - Sao Paolo, s. 3; Por.
L. Hass, Zasady...,
dz.cyt., s. 248-249.
32 L.Chajn, dz.cyt., s. 454.
33 J.Wala, Grabare Polski, Cz. I. Wstęp do badań masoneru w Polsce,
bmw i r., s. 24-25.
skiego a Związkiem Radzieckim. Po przyjęeiu przez Radę Ministrów
proje-
ktu tego układu w dniu 25 lipea I941 r. z rządu ustąpił A. Zaleski,
aoza tym
piłsudczyk generał K. Sosnkowski oraz endecki działacz M. Seyda.
W nowej sytuacji powojennej polskie sfery wolnomularskie podzieliły
się
wyraznie na dwie grupy. Jedna z nich zajęła zdecydowanie wrogą
postawę
wobeć władzy ludowej w Polsce, opanowała kluczowe pozycje w
emigracyj-
nych władzach polskich w Londynie, licząć na zasadnicze zmiany w
sytuacji
międzynarodowej, a druga nastawiła się na współpracę z nowymi
władzami
w kraju, uzyskiwanie ró\nych wpływowych stanowisk i znalezienie się
w
centrum uwagi.
Głównymi przedstawicielami pierwszej z grup byli: A Zaleski i T.
Toma-
szewski. Po śmierci Raezkiewicza (6 VI 1947 r.) prezydentem
emigracyjnym
został A. Zaleski, ktc5ry w dwa lata potem, 7 kwietnia 1949 r.,
mianował
premierem T. Tomaszewskiego (mistrz lo\y "Kopernik" w latach 1939 -
1940). Nowy premier przeprowadził daleko idące zmiany w tzw. Radzie
Narodowej, której prczesem został działacz masoński, Tytus
Filipowicz.
! W grupie wolnomularzy szukającej drogi współpracy z władzą ludową w
Polsce był m.in. Henryk Kołodziejski. Brał on udział w rozmowach w
Mosk-
wie w 1945 r., w jego krakowskim mieszkaniu spotykali się
emisariusze ze
Wschodu i z Zachodu. W Polsee Ludowej Kołodziejski zajął
eksponowane
stanowisko prczesa NIK-u i członka Rady Państwa. Po legalizacji SL
"Roch"
w partu Mikołajezyka znalazło schronienie wielu wrogów władzy
ludowej, w
tym niektórzy wolnomularze. Po przegranych, sfałszowanych wyborach
do
Sejmu w 1947 r. Mikołajczyk uciekł za granicę, a Rada Naczelna PSL,
która [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.