[ Pobierz całość w formacie PDF ]

państw członkowskich Unii Europejskiej powinny być przemieszczane tak szybko, jak to
mo\liwe.
Art. 28. 1. Główny Lekarz Weterynarii mo\e, w drodze decyzji, pozwolić na przemieszczenie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 ust. 3 i 4,
przeznaczonych do uboju, mimo niezachowania terminów określonych w tych przepisach.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) określenie państwa pochodzenia zwierząt;
2) liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów
identyfikacyjnych;
3) określenie rzezni, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi.
3. W pozwoleniu Główny Lekarz Weterynarii określa:
1) liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów
identyfikacyjnych;
2) rzeznię, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi.
4. W przypadku udzielenia pozwolenia:
1) koniowate powinny być oznakowane specjalnymi znakami wskazującymi na ich
przeznaczenie do uboju, określonymi w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art.
14 ust. 5;
2) świadectwo zdrowia zwierząt objętych pozwoleniem powinno zawierać numer i datę
wydania pozwolenia;
3) koniowate powinny być dostarczone bezpośrednio do rzezni i poddane ubojowi w terminie
5 dni od dnia dostarczenia.
5. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii
właściwy ze względu na miejsce poło\enia rzezni, w której je poddano ubojowi, spisuje
numery identyfikacyjne tych zwierząt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych i na
wniosek właściwych organów miejsca wysyłki przesyła te numery jako potwierdzenie uboju
zwierząt.
Art. 29. 1. Koniowate mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
je\eli są spełnione wymagania, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4.
2. Powiatowy lekarz weterynarii mo\e, w drodze decyzji, pozwolić na przemieszczenie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 ust. 3 i 4, mimo
niezachowania terminów określonych w tych przepisach:
1) na zawody sportowe lub wyścigi konne;
2) przeznaczonych do uboju.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) określenie miejsca pochodzenia zwierząt;
2) liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów
identyfikacyjnych;
3) określenie miejsca i terminu zawodów sportowych lub wyścigów konnych albo określenie
rzezni, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi.
4. W pozwoleniu powiatowy lekarz weterynarii określa:
1) liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów
identyfikacyjnych;
2) rzeznię, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi - w przypadku, o którym mowa w ust.
2 pkt 2.
5. W przypadku udzielenia pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
1) koniowate powinny być oznakowane specjalnymi znakami wskazującymi na ich
przeznaczenie do uboju określonymi w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art.
14 ust. 5;
2) świadectwo zdrowia zwierząt objętych pozwoleniem powinno zawierać numer i datę
wydania pozwolenia;
3) koniowate powinny być dostarczone bezpośrednio do rzezni i poddane ubojowi w terminie
5 dni od dnia ich dostarczenia.
6. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy lekarz
weterynarii właściwy ze względu na miejsce poło\enia rzezni, w której poddano je ubojowi,
spisuje numery identyfikacyjne tych zwierząt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych.
Art. 30. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne dla zwierząt, przy
przemieszczaniu koniowatych, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie oraz mając na uwadze
ochronę zdrowia publicznego i obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia koniowatych,
sposób ich wystawiania, a tak\e wzory tych świadectw, z uwzględnieniem gatunku,
przeznaczenia lub pochodzenia tych zwierząt, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia
wzoru tych świadectw z wzorami obowiązującymi w pozostałych państwach członkowskich
Unii Europejskiej;
3) szczegółowe warunki i sposób sporządzania informacji o stanie zdrowia zarejestrowanych
koniowatych oraz wzór tego dokumentu, mając na względzie konieczność zabezpieczenia
tego dokumentu przed podrobieniem, przerobieniem lub sfałszowaniem.
Rozdział 7 Wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku zwierząt akwakultury
Art. 31. 1. Zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu lub hodowli umieszcza się na
rynku, je\eli:
1) nie wykazują klinicznych objawów chorób;
2) pochodzą z gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których nie stwierdzono
podwy\szonej śmiertelności;
3) nie są zwierzętami, które powinny być zabite lub poddane unieszkodliwieniu w związku ze
zwalczaniem chorób zakaznych tych zwierząt.
2. Dopuszcza się umieszczanie na rynku zwierząt akwakultury przeznaczonych do chowu lub
hodowli pochodzących z gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których
stwierdzono podwy\szoną śmiertelność, je\eli:
1) pochodzą z części gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków, która nie jest powiązana
z jednostką epizootyczną, w której stwierdzono podwy\szoną śmiertelność;
2) w wyniku przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii analizy ryzyka
stwierdzono, \e zwierzęta te nie stwarzają zagro\enia dla zdrowia zwierząt w miejscu
przeznaczenia.
3. Za obszar hodowli mięczaków uwa\a się obszar:
1) wód słodkich, morski, przyujściowy, kontynentalny lub lagunę, w którym znajdują się
naturalne siedliska mięczaków lub miejsca wykorzystywane do hodowli mięczaków, z
których zbiera się mięczaki, lub
2) wód słodkich, morski, przyujściowy lub lagunę, z granicami wyraznie oznakowanymi
bojami, stanowiskami lub jakimikolwiek innymi stałymi urządzeniami, wykorzystywany
wyłącznie do naturalnego oczyszczania \ywych mięczaków [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.