[ Pobierz całość w formacie PDF ]

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zgodnie z art. 69.
Art. 112.
1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu
jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
2) kredytów zaciąganych w bankach krajowych,
3) pożyczek,
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.
Art. 113.
1. Aączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot
wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od
tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów
papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na
dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
2. W przypadku, gdy relacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b), przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może
przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z
zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.
Art. 114.
Aączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej
jednostki w tym roku budżetowym.
Art. 115.
1. Regionalne izby obrachunkowe przedstawiają opinie w sprawach:
1) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego,
2) prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, powinny być opublikowane w terminie
miesiąca od dnia przekazania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej, w trybie
przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.
3. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej wymagana jest odpowiednia uchwała jednostki samorządu
terytorialnego.
Art. 116.
1. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna.
2. Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany
w okresie opracowywania budżetu.
3. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.
4. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.
5. Rezerwami, o których mowa w ust. 1, dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 117.
1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje
przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
2. Kwoty i zakres dotacji, o których mowa w ust. 1, określa uchwała budżetowa.
3. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 118.
Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje wyłącznie imiennie określonym podmiotom publicznym i
tylko na cele publiczne, związane z realizacją zadań określonego stopnia samorządu terytorialnego.
Rozdział 2
Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Art. 119.
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do
wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 120.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą:
1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych,
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Art. 121.
1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, oraz informację, o której
mowa w art. 120, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:
1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego - najpózniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest
obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
3. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, na wniosek zarządu, może uchwalić prowizorium budżetowe jednostki samorządu
terytorialnego na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
Art. 122.
Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach nie pózniej niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
Art. 123.
1. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie pózniej niż do dnia31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki
finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie
zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.