[ Pobierz całość w formacie PDF ]

przymiar zwijany,
liniał,
cyrkiel,
nóż do cięcia papy,
palnik i butla gazowa,
kielnia i packa,
- literatura.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
51
wiczenie 2
Wykonaj na powierzchni ściany izolację wodochronną z zaprawy wodoszczelnej na
powierzchni.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) zorganizować stanowisko pracy,
2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia  plan zapisać w zeszycie,
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) zgromadzić potrzebne narzędzia,
5) oczyścić podłoże z nierówności i kurzu na powierzchni 1 m2,
6) nawilżyć podłoże,
7) przygotować odpowiednią ilość zaprawy do nanoszenia packą,
8) nanieść zaprawę packą na połowę przygotowanej powierzchni podłoża,
9) przygotować zaprawę do nanoszenia pędzlem malarskim (wskazane przygotowanie całej
ilości do nakładania packą, a następnie połowę rozrzedzić do nanoszenia pędzlem),
10) nanieść zaprawę pędzlem na resztę przygotowanej powierzchni podłoża,
11) oczyścić i złożyć narzędzia,
12) zabezpieczyć pozostałe materiały,
13) sporządzić w zeszycie notatkę z realizacji ćwiczenia,
14) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia  porównać wykonane powierzchnie,
15) zaprezentować efekty swojej pracy,
16) dokonać samooceny pracy,
17) uporządkować stanowisko pracy.
Wyposażenie stanowiska pracy:
- podłoże do wykonywania izolacji wodochronnej,
- narzędzia do oczyszczania podłoża: szczotka, szpachelka,
- pojemniki na wodę i zaprawę,
- zaprawa mineralna,
- wiertarka z mieszadłem,
- narzędzia do nanoszenia powłoki: packa i pędzel malarski.
4.4.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz: Tak Nie
1) wskazać narzędzia pomiarowe i traserskie?
2) posługiwać się narzędziami pomiarowymi?
3) rozpoznawać narzędzia do wykonywania zapraw wodoszczelnych?
4) rozpoznać narzędzia do obróbki lepiku?
5) rozpoznać narzędzia do układania papy?
6) rozpoznać narzędzia do wykonywania izolacji z tworzyw sztucznych?
7) przygotować stanowisko do wykonywania izolacji z lepiku?
8) przygotować stanowisko do wykonywania izolacji z papy na zimno?
9) przygotować stanowisko do wykonywania izolacji z papy termozgrzewalnej?
10) posługiwać się palnikiem gazowym do nagrzewania papy?
11) opisać zasadę działania natryskiwacza roztworu gruntującego?
12) opisać zasadę działania natryskiwacza gorącego lepiku?
13) dokonać odpowiedniej konserwacji narzędzi i urządzeń?
14) zorganizować miejsce pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.?
15) omówić zasady działania urządzeń do wykonywania izolacji wodochronnych?
16) opisać zasady składowania narzędzi i sprzętu na stanowisku pracy?
17) wykonać czyszczenie i konserwację narzędzi i sprzętu?
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
52
4.5. Transport i składowanie materiałów izolacyjnych
4.5.1. Materiał nauczania
Transport materiałów w zależności od miejsca działania dzieli się na zewnętrzny
i wewnętrzny.
Transport zewnętrzny na dużą odległość. To dowóz materiałów z wytwórni lub hurtowni do
magazynu budowy. Transport ten odbywa się koleją, samochodami lub przyczepami
ciągnikowymi.
Transport wewnętrzny (czyli bliski). To dowóz materiałów z magazynu budowy do miejsca
ich wbudowania.
W zależności od kierunku ruchu transport wewnętrzny może być poziomy lub pionowy;
czasem wyróżnia się jeszcze transport ukośny, który odbywa się równocześnie w poziomie
i w pionie, oraz technologiczny - czyli nierozłącznie związany z technologią wbudowywania
materiału.
Transport należy organizować tak, aby przebiegał po najkrótszych drogach, w miarę
możliwości bez skrzyżowań hamujących ruch. Transport wewnętrzny jest bardzo
pracochłonny. Koszt transportu w niektórych robotach dochodzi do 60% całego kosztu robót.
Aby ułatwić przeładunki oraz zmniejszyć liczbę uszkodzeń, stosuje się pakietyzację lub
konteneryzację przewozu. Materiał już w wytwórni układa się w specjalnych koszach,
skrzyniach, kontenerach lub pojemnikach.
Transport wewnętrzny poziomy odbywa się na wózkach od prostych ciągnionych lub
pchanych, aż po wózki napędzane silnikiem spalinowym lub elektrycznym.
Wózek jednokołowy to taczka ze skrzynią lub platformą, służy do transportu materiałów
sypkich lub płynnych.
Wózek dwukołowy platformowy służy do przewozu większych elementów np.: blacha,
beczki z lepikiem, elementy konstrukcyjne. Do przewozu materiałów na większe odległości
po równej nawierzchni służą wózki akumulatorowe i spalinowe.
a
b
Rys. 24. Wózki transportowe ręczne: a) jednokołowy z platformą, b) dwukołowy platformowy
[rys. aut.]
Materiały płynne
Mogą być transportowane w szczelnie zamkniętych blaszanych bębnach. Do przewozu [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.