[ Pobierz całość w formacie PDF ]

135, poz. 912), w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika  znajdującego się pod ochroną
przewidzianą w art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz.
1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz.
2407 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562)  do żądania przywrócenia do pracy na poprzednich warun-
kach w wypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepi-
sów o tej ochronie.
2012-10-24
Kancelaria Sejmu s. 20/122
cemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pra-
cownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie prze-
pisów ustawy o związkach zawodowych. W tych przypadkach stosuje się od-
powiednio przepisy art. 45.
Art. 51.
1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się
do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wy-
nagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wyna-
grodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę
uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.
2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu za-
trudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który
przyznano odszkodowanie.
Oddział 5
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Art. 52.
1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pra-
cowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestęp-
stwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowi-
sku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomoc-
nym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywa-
nia pracy na zajmowanym stanowisku.
2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może
nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o
okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu
opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą
zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrze-
żeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa
wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciągu 3 dni.
4. (uchylony).
Art. 53.
1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące  gdy pracownik był zatrudniony u danego praco-
dawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku
oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesią-
2012-10-24
Kancelaria Sejmu s. 21/122
ce  gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej
6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wy-
padkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przy-
czyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie
nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dziec-
kiem  w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia
pracownika ze względu na chorobę zakazną  w okresie pobierania z tego tytu-
łu wynagrodzenia i zasiłku.
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawie-
niu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
4. Przepisy art. 36 11 i art. 52 3 stosuje się odpowiednio.
5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika,
który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedze- [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.