[ Pobierz całość w formacie PDF ]

ycie z nami, jako kompulsywnymi hazardzistami, trudne i cz sto nie do zniesienia. Kiedy
bierzemy ze sob takie cechy charakteru do sklepu, biura i spo ecze stwa naszych towarzyszy,
one mog zrobi tam tak du o szkód, jak my mo emy zrobi w domu.
http://www.anonimowihazardzisci.org/8krok.php 2009-08-17
moja NADZIEJA Mielec
Anonimowi Hazardzisci Strona 2 z 2
Zbadawszy uwa nie ca y ten obszar ludzkich relacji i zadecydowawszy, które w ciwie cechy
charakteru nas samych zrani y i przeszkadza y innym, mo emy teraz zacz przetrz sn pami
dla ludzi, którym zawinili my. Przypomnienie sobie o najbli szych i najbardziej skrzywdzonych
ludziach nie powinno by trudne do zrobienia. Potem, rok po roku, powinni my by zobowi zani do
skonstruowania d ugiej listy ludzi, którzy zostali, do jakiego stopnia, dotkni ci naszym
zachowaniem.
My powinni my unika skrajnych os dów nas samych i innych zaanga owanych. Nie wolno nam
wyolbrzymia naszych wad lub wad tych ludzi. Ca kiem obiektywne widzenie b dzie naszym
niezachwianym celem. Pami taj c, co znaczy o dla innych do wiadczenie AH w tym kroku, to
pocz tek ko ca izolacji od naszych towarzyszy i od Boga.
http://www.anonimowihazardzisci.org/8krok.php 2009-08-17
moja NADZIEJA Mielec [ Pobierz całość w formacie PDF ]
 

Powered by WordPress dla [Nie kocha się ojca ani matki ani żony ani dzieca, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają]. Design by Free WordPress Themes.